Súhlas so spracovaním osobných údajov
Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje:
ZRKADLÁ-FABIÁN, s.r.o.
Topolianska 2801/118,
071 01 Michalovce
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
zrkadla@fabian.sk
Účely spracovania:
– posielanie newslettrov e-mailom

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Zrkadlá-Fabián s r. o., Topolianska  2801/118, 071 01 Michalovce

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva Poskytovateľa osobných údajov:
– Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa,
– Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
– Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.